Sekretesspolicy

Denna applikation innehåller vissa personuppgifter från användarna.

Äganderätt till data

Lorenzo Ricca,
info@civezza.se

Typ av insamlad data

Bland de personuppgifter som samlas in av denna applikation, på egen hand eller genom tredje part, finns det: cookie, användardata, e-post.


Andra personuppgifter som samlas in kan indikeras i denna sekretesspolicy eller genom informativa texter som visas i samband med data insamlingen.
Personuppgifterna kan anges av användaren eller samlas in automatiskt under applikationens användning. All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller ägare av tredjepartstjänster som används av denna applikation, om inte annat anges, syftar till att identifiera användaren och registrera dennes preferenser för ändamål kopplade till tillhandahållandet av tjänsten som begärs av användaren. Om användaren inte uppger vissa personuppgifter kan detta hindra applikationen från att erbjuda dessa tjänster.

Användaren tar ansvar för tredje parts personuppgifter som publiceras eller delas genom denna applikation och garanterar att denne har rätten att kommunicera eller sprida dem, vilket frigör ägaren från allt ansvar gentemot tredje part.

Läge och plats för bearbetning av insamlade data

Behandlingsmetoder

Den personuppgiftsansvarige behandlar användarnas personuppgifter genom att tillämpa alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra åtkomst, avslöjande, ändring eller otillåten förstörelse av personuppgifter.
Behandlingen sker med hjälp av datorbaserade och/eller telematiska hjälpmedel, organisatoriska metoder och logik i direkt samband med de ändamål som anges. Förutom ägaren, kan personer som är inblandade i organisationen av webbplatsen (personal från administrations-, försäljnings-, marknadsförings-, juridiska avdelningen, systemadministratörer) eller externa parter (som tekniska tredjepartstjänster, postförsändelse, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) i vissa fall ha tillgång till uppgifterna och som av den personuppgiftsansvarige utses, om nödvändigt, som ansvariga för databearbetningen. Den uppdaterade listan över de ansvariga kan begäras från den personuppgiftsansvarige

Plats

Uppgifterna behandlas på den uppgiftsansvariges operativa högkvarter och på annan plats där de som är inblandade i behandlingen befinner sig. För mer information, kontakta den uppgiftsansvarige.

Tider

Data behandlas under den tid som behövs för att utföra tjänsten som begärs av användaren, eller som krävs för de syften som beskrivs i detta dokument. Användaren kan alltid begära att behandlingen avbryts eller en radering av uppgifterna.

Användningen av insamlade data

Användarens data samlas in för att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att tillhandahålla sina tjänster, samt för följande ändamål: statistik, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar och kontakta användare.

De typer av personuppgifter som används för varje ändamål anges i de särskilda avsnitten i detta dokument.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in för följande syften och med hjälp av följande tjänster:

Statistik

De tjänster som ingår i detta avsnitt gör att den uppgiftsansvarige kan övervaka och analysera trafikdata och används för att spåra användarnas beteende.

Google Analytics (Google)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google använder personuppgifter som samlas in för att utvärdera användningen av denna applikation, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google. Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonser på sitt eget annonsnätverk.

Insamlade personuppgifter: Cookie och uppgifter om användningen.

Behandlingsplats: USA – Sekretesspolicy – Avanmälan

Kontakta användaren

Kontaktformulär (denna applikation)

Användaren, som fyllt i sina egna uppgifter på kontaktformuläret, samtycker till dess användning för att svara på förfrågningar om information, värdering eller något annat syfte som anges på formulärets rubrik.

Insamlade personuppgifter: E-post.

Ytterligare information om behandlingen

Försvar i domstol

Användarens personuppgifter kan användas för den personuppgiftsansvariges försvar i domstol eller under förberedande faser för dennes eventuella rättsliga åtgärder, mot felaktig användning eller relaterade tjänster som begås av användaren.
Användaren förklarar att han/hon är medveten om att den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att offentliggöra uppgifterna på begäran av offentliga myndigheter.

Specifik information

På användarens begäran, utöver den information som finns i denna sekretesspolicy , kan det här programmet ge användaren ytterligare information och bakgrundsinformation om specifika tjänster eller insamlingen och behandlingen av personuppgifter.

Systemlogg och underhåll

För funktions- och underhållskrav kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster som används, samla in systemloggar som är filer som registrerar interaktioner och kan även innehålla personuppgifter, som användarens IP-adress.

Information som inte finns i denna policy

Mer information i samband med behandlingen av personuppgifter kan när som helst begäras av den personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna.

Utövande av användarens rättigheter

Personerna som personuppgifterna gäller har rätt att när som helst få bekräftelse på om dessa uppgifter finns eller inte hos den personuppgiftsansvarige, att erhålla information om innehållet och dess ursprung, att verifiera dess riktighet eller begära en integrering, annullering, uppdatering, korrigering, omvandling till anonym form eller blockering av personuppgifter som behandlas i strid med lagen, och motsätta sig av legitima skäl, deras behandling. Begäran ska lämnas till den personuppgiftsansvarige.

Detta program stöder inte förfrågningarna "Do Not Track". Se motsvarande sekretesspolicy för information om tredjepartstjänster som används stödjer dessa.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i denna sekretesspolicy genom underrättelse till användare på denna sida. Öppna och läs därför denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som står längst ner på sidan. Vid samtycke till ändringarna som gjorts på denna sekretesspolicy måste användaren sluta använda denna applikation och be den personuppgiftsansvarige att ta bort sina personuppgifter. Om inget annat anges, kommer ovanstående sekretesspolicy att fortsätta gälla för de personuppgifter som samlats hittills.

Information om denna sekretesspolicy

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för denna sekretesspolicy.

Definitioner och juridiska hänvisningar
Personuppgifter (eller Uppgifter)

En personuppgift är vilken som helst information om en fysisk person, identifierad eller identifierbar, även indirekt, genom hänvisning till någon annan information, inklusive ett personligt identifikationsnummer.

Användningsuppgifter

Personuppgifter är de som samlas in automatiskt av applikationen (eller genom tredjepartsapplikationer som den använder), inklusive: IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användaren som ansluter sig till applikationen, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten när en förfrågan görs, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som erhållits i svaret, sifferkoden som anger status på svaret från servern (lyckade, fel, osv..) ursprungslandet, webbläsarens funktioner och operativsystemet som används av besökare, de olika tiderna för besöket (t.ex. varaktigheten på varje sida) och uppgifter om hur applikationen använts, med särskild hänvisning till sekvensen på besökta sidor, parametrarna för operativsystemet och användarens datormiljö.

Användare

Det är personen som använder denna applikation, som ska sammanfalla med den registrerade eller godkännas av denne och vars personuppgifter behandlas.

Den registrerade

Den fysiska eller juridiska personen som personuppgifterna gäller.

Ansvarig för bearbetningen (eller Ansvarig)

Den fysiska, juridisk personen, den offentliga sektorn eller något annat institut, förening eller organ som utses av den personuppgiftsansvarige som framställts av denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarige (eller Ansvarig)

Den fysiska, juridisk personen, den offentliga sektorn eller något annat institut, förening eller organ som är kompetent, även tillsammans med en annan personuppgiftsansvarig, som beslutar om syftet, metoder för behandling av personuppgifter och relevanta medel, inklusive säkerhetsprofilen i samband med funktionen och användningen av den här applikationen. Den uppgiftsansvarige, om inte annat anges, äger denna applikation.

Denna applikation

Maskin- eller programvara som används för att samla in användarnas personuppgifter.

Cookie

Detta är en data liten databit som lagras inne i användarens enhet.

Juridisk information

Meddelande till europeiska användare: Denna sekretesspolicy har upprättats för att uppfylla de krav som förutses av art. 10 i direktiv 95/46/EG och bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, ändrat genom direktiv 2009/136/EG, med avseende på cookies.

Denna sekretesspolicy gäller endast denna applikation.

Senast ändrad: 1 februari 2017

Denna webbplats använder cookies: genom att klicka på STÄNG eller fortsätta att navigera samtycker du till användningen av cookies.   Information Stäng